Rijksbeleid

Erfgoedbeleid speelt zich af op het bestuurlijk niveau van Rijk, provincie en gemeente. De trend in de afgelopen jaren is decentralisatie en deregulering. Taken worden overgedragen van Rijk aan provincie en gemeente, en cultuurhistorie is meer dan voorheen onderdeel geworden van ruimtelijke ontwikkeling.

De rol van de centrale overheid beperkt zich tot erfgoed dat van nationaal belang wordt geacht. In de Visie Erfgoed en Ruimte maakt het Rijk keuzes die richtinggevend zijn voor lagere overheden. Met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed blijft het Rijk de rol van kenniscentrum vervullen.

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland