Gemeentelijk beleid

Door decentralisatie en veranderde wetgeving zoals genoemd bij wet- en regelgeving bij het Rijk, is de rol van de gemeenten in het erfgoedbehoud en -beheer sterk toegenomen en veranderd. Zo is op 1 september 2007 de Wet op de archeologische Monumentenzorg in werking getreden die gemeenten verplicht om bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening te houden met eventuele archeologische waarden in de ondergrond (art. 38a). Met de inwerkingtreding van de Wet op de ruimtelijke ordening in juli 2008 zijn gemeenten bovendien in de meeste gevallen het bevoegd gezag van de Archeologische Monumenten.

Voor alle Flevolandse gemeenten geldt dat zij te maken hebben met aanzienlijke delen waterbodems, scheepswrakvondsten en regulatie van de hoogte van het waterpeil in verband met agrarische activiteiten. Bovendien hebben ze (nog steeds) een relatief hoge ruimtelijke ontwikkelingstaak. Dit laatste geldt overigens met name voor Almere.

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland