Onderzoek en inventarisaties

Remote sensing

In opdracht van de provincie Flevoland is door Periplus Archeomare, onder begeleiding van het Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland (SAMF) een onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de posities van bestaande en nog onbekende scheepswrakken te detecteren aan de hand van luchtfoto's (van vlak na de drooglegging), het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN) en satellietbeelden. De rapportage is in juni 2015 verschenen.

Inventarisatie watererfgoed

Op verzoek van het Waterschap Zuiderzeeland is door Landschapsbeheer Flevoland onder begeleiding van het Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland (SAMF) een inventarisatie verricht van het watergerelateerde erfgoed in Flevoland. In 2015 is de rapportage verschenen, waarin de resultaten van de inventarisatie zijn vervat.

Inventarisatie oostelijke Waddenzee

Op initiatief van de Rijksuniversiteit van Groningen en gefinancierd door de provincies Groningen en Friesland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is door Saskia Mulder in 2014 en 2015 een inventarisatie verricht van buitendijks erfgoed in de oostelijke Waddenzee. Het rapport met de resultaten van deze pilot is verschenen in 2015.

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland