Rijk

Op rijksniveau is het voornamelijk de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) die informatie over het erfgoed ontsluit. De RCE verzamelt, ontwikkelt en deelt praktisch toepasbare kennis voor erfgoedzorg.

Landschap in Nederland

Via de website 'Landschap in Nederland' heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verschillende datasets ontsloten met betrekking tot het Nederlandse cultuurlandschap.

Landschap in Nederland

CultGIS

Cultuurhistorisch GIS (CultGIS) is een landsdekkend datasysteem met informatie over historisch-geografische fenomenen. In het Nederlandse cultuurlandschap liggen tal van cultuurhistorische elementen en patronen die het resultaat zijn van ontginnings‐ en bewoningsgeschiedenis. CultGIS brengt een deel van deze informatie categorisch in kaart. CultGIS biedt informatie op vijf niveaus: regio's, landschapstypen, deellandschappen, aandachtsgebieden en elementen.

Cultuurhistorisch GIS (CultGIS)

Beschermde stads- en dorpsgezichten

Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.

Kaart van beschermde stads- en dorpsgezichten

Wederopbouwgebieden

De architectuur en stedenbouw uit de periode 1940-1965 vertegenwoordigt een periode van herstel van oorlogsschade en van schaarste, maar ook van optimisme en vernieuwing. Kenmerk voor deze naoorlogse jaren is de introductie van nieuwe materialen, nieuwe verkavelingspatronen, een nieuwe wijkopbouw en een steeds belangrijkere rol voor het verkeer. De kaart toont rijksmonumenten uit de periode 1940-1965 en dertig wederopbouwgebieden die vanwege hun cultuurhistorische waarde van nationaal belang zijn.

Kaart wederopbouwgebieden

Archeologie in Nederland

Via de website 'Archeologie in Nederland' heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verschillende datasets ontsloten met betrekking tot de archeologie in Nederland.

Archeologie in Nederland

Paleogeografische kaarten

Paleogeografische kaarten geven een oude geografische situatie weer. Het zijn momentopnames; ze laten zien hoe op een bepaald moment het landschap van Nederland er waarschijnlijk uitzag. Deze reconstructie is gebaseerd op de analyse en interpretatie van tienduizenden grondboringen, onderzoek naar de vorming en ouderdom van geologische afzettingen in de bodem en archeologische informatie.

Paleogeografische kaarten

Archeologische Monumentenkaart (AMK)

De bestanden die samen de Archeologische Monumentenkaart vormen, bevatten per provincie informatie over archeologische terreinen (monumenten), waaronder de wettelijk beschermde monumenten. De kaart laat zowel de geometrie van de terreinen zien als de thematische informatie. Sinds 2014 wordt de Archeologische Monumentenkaart niet meer bijgehouden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De huidige AMK kan dan ook beschouwd worden als een statisch bestand.

De provincie Flevoland gaat neemt echter de AMK voor de provincie in beheer en zal het bestand ook gaan actualiseren. In 2018 heeft een eerste actualisatie plaatsgevonden. Hierbij zijn met name contouren van terreinen gecorrigeerd.

AMK en IKAW

AMK en IKAW in de Atlas Flevoland (onder Cultuurhistorie)

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)

De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) bevat een vlakdekkende en landsdekkende classificatie van de trefkans op archeologische resten. Deze trefkans is gebaseerd op een kwantitatieve analyse en op archeologisch inhoudelijke kennis van het bodemarchief. De kaart geeft een globaal beeld van de trefkans op archeologische resten in de bodem en onder water. Deze trefkans wordt per gebied van 50 bij 50 meter aangegeven met een van de categorieën: 'hoge', 'middelhoge', 'lage' of 'zeer lage' trefkans, dan wel: 'niet gekarteerd'. Deze laatste categorie geeft aan van welke gebieden tijdens het maken van deze versie van de IKAW geen bodemkundige of geologische gegevens beschikbaar waren.

AMK en IKAW

Rijksmonumentenregister

Alle rijksmonumenten - zowel gebouwde rijksmonumenten als archeologische rijksmonumenten - zijn te vinden in het rijksmonumentenregister.

Rijksmonumentenregister

Monumenten Inventarisatie Project (MIP)

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontsluit via haar eigen website de RCE MIP Objecten database. Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, was een landelijk project dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. Hierbij zijn de historische gebouwen/complexen die gebouwd zijn tussen 1850 en 1940 geïnventariseerd.

De toenmalige RDMZ (Rijksdienst voor de Monumentenzorg) heeft de bij de inventarisatie ontstane centrale databank destijds omgezet naar een Access database. Niet alle gegevens uit deze database zijn echter in de RCE MIP Objecten database opgenomen. Bij de update van de adresgegevens in 2009 zijn ook alle velden doorgenomen op spelfouten, inconsistenties en is getracht velden meer eenduidig te maken, met name de velden voor functieaanduiding, stijlen en dateringen. De gegevens in de RCE MIP Objecten database lenen zich niet voor toepassingen waarbij het van belang is dat de gegevens (incl. de locatie) actueel, volledig, nauwkeurig en/of uniform zijn. De gegevens in de database dienen met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt. Het moet beschouwd worden als een gedateerd, onvolledig, onnauwkeurig en statisch bestand.

De database is gepubliceerd onder een Creative Commons - Public Domain Mark 1.0 licentie.

RCE MIP Objecten database

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland