Musea en informatiecentra

Flevoland kent een verscheidenheid aan musea met aandacht voor de geschiedenis van Flevoland, zoals Museum het Oude Raadhuis op Urk, het Pioniersmuseum in Paviljoen T127 in Kraggenburg, Het Mechanisch Erfgoed Centrum in Dronten en het Luchtvaart Themapark Aviodrome in Lelystad.

Hier blijft het overzicht echter beperkt tot de musea die een relatie hebben met het grondgebonden onroerende erfgoed van het cultuurlandschap (historische geografie), de archeologie en de (gebouwde) monumenten.

Batavialand

Het Nieuw Land Erfgoedcentrum, onder andere een museum gewijd aan de geschiedenis van Flevoland, en het centrum voor historische scheepsbouw De Bataviawerf zijn in 2017 opgegaan in de Stichting Erfgoedpark Batavialand.

Batavialand is een museum dat duizenden jaren Nederlandse geschiedenis, levend op de grens van land en water, belicht, met wisselende tentoonstellingen en uitdagende educatieve en interactieve presentaties voor kinderen. Ook heeft Batavialand een zeer divers educatief aanbod voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs dat naar eigen wens kan worden aangepast.

Het Cornelis Lely Centrum is het collectie- en kenniscentrum van Batavialand. Dit centrum beheert en bestudeert de maritiem-archeologische collectie van het Rijk en de archeologische en historische collecties van Flevoland. Speerpunten in het collectieprofiel van Batavialand en het onderzoek van het Cornelis Lely Centrum zijn watermanagement, scheepsbouw en scheepvaart en handel. Daarnaast is Batavialand beheerder van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland. Onder 'archeologische bodemvondsten' valt al het materiƫle erfgoed dat wordt opgegraven.

Batavialand

De ArcheoHotspot in Batavialand is de plek waar je een archeoloog aan het werk ziet. Bezoekers kunnen er onder begeleiding van vrijwilligers meewerken aan de uitwerking van archeologisch onderzoek, eigen vondsten laten onderzoeken of gewoon kijken naar hoe archeologen te werk gaan. De ArcheoHotspot is elke woensdagmiddag en vrijdag geopend, iedereen kan gratis en zonder afspraak binnenlopen bij de ArcheoHotspot. Door het geven van het archeologisch spreekuur en de ArcheoHotspot wil Batavialand voor iedereen, jong en oud, archeologie toegankelijk maken.

ArcheoHotspot Batavialand

Batavialand ontsluit via de website Flevolands Geheugen verhalen over de geschiedenis van Flevoland.

Flevolands Geheugen

Het voormalige Nieuw Land heeft een rol gespeeld in het tot stand komen van de Canon van Flevoland.

Canon van Flevoland

Steunpunt voor Archeologie en Monumenten in Flevoland

Doel van het Steunpunt voor Archeologie en (jonge) Monumenten in Flevoland is de advisering en ondersteuning van de Flevolandse gemeenten en het waterschap Zuiderzeeland in de uitvoering van wettelijke taken met betrekking tot erfgoed en de ontwikkeling van erfgoedbeleid.

Landschapsbeheer Flevoland en de terreinbeherende instellingen, Het Flevo-landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Domeinen vormen de tweede doelgroep van het steunpunt.

Steunpunt voor Archeologie en Monumenten in Flevoland

Museum Schokland

In het Museum Schokland geven geologische, archeologische en historische voorwerpen in de vaste tentoonstelling een beeld van de ontstaansgeschiedenis van het Noordoostpoldergebied, het ontstaan en vergaan van het eiland, het leven van de Schokkerbevolking en de uiteindelijke drooglegging van de polder.

Museum Schokland

Museum Nagele

Het Museum Nagele stelt de architectuur centraal in een permanente expositie. Deze expositie gaat in op de ontstaansgeschiedenis van Nagele en haar unieke plaats in de architectuurgeschiedenis van Nederland. Daarnaast organiseert Museum Nagele wisselexposities waarin architectuur en beeldende kunst een belangrijke rol spelen. Sinds 1998 is Museum Nagele gehuisvest in de voormalige rooms-katholieke kerk, die gebouwd is door de architecten T. Taen en T. Nix.

Museum Nagele

Waterloopbos

Het Waterloopbos is een rijksmonument. Het is een historische openlucht laboratorium, een waterloopkundig laboratorium, bestaande uit waterlopen en schaalmodellen van waterwerken in een bos, met inlaat aan het Vollenhovense kanaal. Hier zijn honderden onderzoeken uitgevoerd naar het gedrag van water. Het gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten.

Waterloopbos

Het Flevo-landschap

Het Flevo-landschap wil de Flevolandse natuur zo goed mogelijk behouden, beschermen en ontwikkelen en tegelijkertijd zorgen dat de bewoners en bezoekers van deze provincie er zo veel mogelijk van kunnen genieten.

In het bezoekerscentrum De Gesteentetuin is een aantal zwerfkeien te zien, die door de gletsjers van de voorlaatste ijstijd in de Noordoostpolder zijn achtergelaten. In het bezoekerscentrum is een tentoonstelling te bekijken over het ontstaan van de aarde en van stenen. Ook is er informatie te vinden over de geschiedenis en de natuur van Schokland.

Het Flevo-landschap

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland