Erfgoed

 

Wat is erfgoed?

Met erfgoed wordt datgene bedoeld wat onze voorouders aan waardevols hebben nagelaten. Uiteraard is dat niet meer alles. Veel wordt zonder nadenken weggegooid, afgebroken, of vergaat langs natuurlijke weg. Wat van waarde is wordt uiteindelijk door de maatschappij bepaald en gedragen en daarmee als erfgoed betiteld. Met andere woorden: de term erfgoed wordt toegekend aan zaken die mensen in Flevoland waarderen, waarmee zij zich identificeren en die zij willen bewaren voor toekomstige generaties. Erfgoed werkt daarmee verbindend, is toekomstgericht en fungeert als fundament van de samenleving.

 

Wat voor erfgoed wèl in de balans 2018

Breed gedefinieerd is erfgoed dus het geheel aan plekken, gebouwen, verhalen en objecten die binnen een groep van generatie op generatie worden overgedragen. De Erfgoedbalans Flevoland 2018 concentreert zich op het grondgebonden onroerende erfgoed van het cultuurlandschap (historische geografie), de archeologie en de (gebouwde) monumenten in Flevoland zoals dat in de nieuwe Omgevingswet is gedefinieerd.

 

Wat voor erfgoed niet in de balans 2018

Het niet grondgebonden, materiële erfgoed zoals bewaard in musea en archieven wordt niet besproken, maar er wordt wel naar verwezen als onderdeel van de erfgoedinfrastructuur. Landschapskunst, herinneringsmonumenten, kunst in de openbare ruimte en immateriële erfgoed komen in deze balans niet of slechts zijdelings aan bod.

 

Fysieke dragers van het erfgoed

De Erfgoedbalans behandelt allereerst de fysieke dragers van het grondgebonden erfgoed waar overheden een taak hebben (rijk, provincie, gemeente, waterschap) en die op grond daarvan gewaardeerd en/of gelokaliseerd zijn en daarmee een vorm van bescherming genieten. De hoofdthema's zijn:

  • de ondergrond (bodem),
  • het cultuurlandschap, waaronder bijvoorbeeld water gerelateerde zaken zoals dijken;
  • archeologie, waaronder monumententerreinen, verwachtingswaarden en objecten zoals scheeps- en vliegtuigwrakken; en
  • gebouwd erfgoed, waaronder naast gebouwen ook ensembles van gebouwde monumenten vallen zoals naoorlogse wederopbouwgebieden.

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland