Monument van het Nieuwe Bouwen krijgt steun van het Rijk

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft 1,5 miljoen euro gereserveerd voor de toekomst van Nagele. Dit bedrag is bedoeld voor plannen die leiden tot behoud van de cultuurhistorische waarden. Nagele is een bijzonder monument van het Nieuwe Bouwen. Het werd als totaalconcept ontworpen door kopstukken uit de Nederlandse architectuur van de jaren vijftig. Nagele is een concreet voorbeeld van de maakbare samenleving en heeft kwaliteiten die meer aandacht verdienen.

Van denken…

Het erfgoed van Nagele staat onder druk en haar aantrekkingskracht neemt af. Vandaar dat er sinds enkele jaren wordt gewerkt aan toekomstplannen voor dit dorp. Zo hebben de ideeën uit het Onderzoeks- en Ontwerplab Nagele uit 2010 aangetoond dat het belangrijk is om het karakter van Nagele te koesteren. Ten eerste vanwege de fysieke kant; de structuur en de wijze waarop wonen en groen vormgegeven zijn. Ten tweede de manier waarop het vernieuwt; samen met bewoners en betrokken partijen werken aan het behoud en herstel van het bijzondere karakter van het dorp.

...naar doen

Met de steun van het Rijk kan er een mooie impuls gegeven worden aan verschillende initiatieven in Nagele. Belangrijke voorwaarde is dat dit door bijdragen van meerdere partijen gestalte moet krijgen. Wethouder Wouter Ruifrok: "Wij zijn hier erg blij mee. Er moet nog veel gebeuren, maar hiermee kunnen we kracht zetten achter de uitvoering van de plannen. Daarnaast is het ook een erkenning van de weg die we zijn ingeslagen om het dorp de impuls te geven die het nodig heeft. Het sluit aan bij waar de gemeente met dorpsbelang Nagele en Mercatus mee bezig is. Het geeft de broodnodige steun voor de gewenste stimulans in Nagele."

Visie erfgoed en ruimte

De reservering komt uit het budget dat gekoppeld is aan de Visie erfgoed en ruimte. In deze visie van het Rijk zijn 30 gebieden uit de wederopbouwperiode - waaronder Nagele en ook de Noordoostpolder zelf - aangemerkt als van nationaal belang. Doelstelling is dat dit erfgoed uit de periode 1940-1965 herkenbaar aanwezig blijft op gebiedsniveau. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zorgt namens het Rijk voor de uitvoering van de visie.

Directeur Cees van 't Veen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: "Nagele behoort echt tot de top van het naoorlogse erfgoed in Nederland. Omdat de instandhoudingsopgave groot is zien wij het als een voorbeeldproject voor de Visie erfgoed en ruimte." De Rijksdienst wil hier kennis opdoen met een gebiedsgerichte aanpak van erfgoedzorg. Op deze manier kunnen ook andere wederopbouwgebieden leren van de ervaringen in Nagele.

Planning

Gemeente Noordoostpolder en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed trekken samen op. Hiervoor stelden zij een ontwikkelingsperspectief voor Nagele op. Zij plannen om dit jaar nog afspraken te maken over de uitwerking. Het doel is om het dorp en haar bijzondere erfgoed een nieuwe impuls te geven.

Link naar originele artikel op www.cultureelerfgoed.nl

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland