Monitor Erfgoedinspectie 2009-2010 gepubliceerd

Vandaag publiceert de Erfgoedinspectie een overzicht van de stand van zaken op het gebied van het behoud en beheer van Archieven, Collecties en Monumenten en Archeologie: het Monitorboek Erfgoedinspectie 2009-2010.

In dit Monitorboek vindt u de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek dat de Erfgoedinspectie eind 2009 en begin 2010 heeft uitgevoerd bij alle organisaties die onder haar toezicht vallen.

Het Monitorboek Erfgoedinspectie 2009-2010 geeft bijvoorbeeld inzicht in de mate waarin: 

  • gemeenten aangeven rekening te houden met bodemschatten bij opgravingen;
  • gemeenten aangeven monumentenplannen binnen de wettelijke termijn af te handelen;
  • overheidsorganisaties aangeven hun archieven op tijd over te brengen naar archiefbewaarplaatsen;
  • musea aangeven plannen te hebben gemaakt voor de beveiliging van hun collecties.

Het Monitorboek biedt door uitgebreide uitleg over de gestelde vragen, de gegeven antwoorden en cijfers en grafieken ook een goede introductie op het werk en taken van de Erfgoedinspectie.

De monitor Erfgoedinspectie is een digitale vragenlijst. Met de beantwoording rapporteren organisaties die onder het toezicht van de Erfgoedinspectie vallen over hun taakuitvoering. Het gaat om indicaties, omdat door het karakter van de vragenlijst nuanceringen en toelichtingen op specifieke omstandigheden niet altijd in beeld zijn. Bovendien moet er rekening gehouden worden met het feit dat de organisaties de vragen zelf beantwoorden. De Erfgoedinspectie gebruikt de gegevens uit de monitor voor risicoanalyses van het totale toezichtveld. Mede op basis hiervan wordt bepaald waar de Erfgoedinspectie inspecties uitvoert en op welke thema's nader onderzoek wordt gedaan.

Voor de organisaties die bij het onderzoek betrokken zijn, is het Monitorboek bruikbaar als naslagwerk en in combinatie met de rapportage die de Erfgoedinspectie in maart 2010 toestuurde, als instrument voor zelfevaluatie. Hiermee wordt inzichtelijk op welke onderdelen organisaties zaken goed op orde hebben en waar mogelijk verbeterpunten liggen.

Publicatiedatum: 14 december 2010

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Erfgoedinspectie)

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland