Heemschut: Rijksbeleid zet ons cultuurlandschap op de helling

Heemschut en AWN: Rijk verantwoordelijk voor regie

In het nieuwe nationale ruimtelijke beleid ontbreken voldoende waarborgen voor een goede bescherming en zorg voor (ondergrondse en bovengrondse) cultuurhistorische- en landschappelijke waarden. Dit constateren Erfgoedvereniging Heemschut en de AWN Vereniging van vrijwilligers in de Archeologie. De vergaande deregulering naar lagere overheden lijkt hier door te slaan ten koste van het Rijksdoel om een leefbare en veilige omgeving waarin unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten behouden zijn ("worden") te bestendigen. Regie en samenhang op nationaal niveau ontbreken, zodat vrijblijvendheid dreigt.

Heemschut en de AWN hebben gezamenlijk gereageerd op de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, die het Ministerie van Infrastructuur en Milieu afgelopen maand presenteerde. Beide organisaties maken zich zorgen over de borging van cultuurhistorie in het ruimtelijke beleid. Volgens de verenigingen zou het cultuurhistorische erfgoed gelijkwaardig aan andere belangen juridisch-planologisch verankerd moeten worden in de regelgeving (waaronder de AmvB Ruimte). Nu legt het Rijk slechts regels vast ten aanzien van de 9 nationale werelderfgoederen, terwijl de nationale overheid ook verantwoordelijkheden heeft ten aanzien van de 30 geselecteerde Wederopbouwgebieden, de 20 nationale landschappen met belvedèregebieden en de terreinen met mogelijke archeologische waarden (onder andere in het kader van de Tracéwet). Heemschut en de AWN zijn dan ook van mening dat de Rijksoverheid niet zomaar al het ruimtelijk beleid over de schutting mag gooien naar provincies en gemeenten.

In de Ontwerp Structuurvisie zien Heemschut en de AWN bijna niets terug van de voornemens uit de Visie Een lust, geen last, Beleidsbrief MoMo en Visie erfgoed en ruimte - Kiezen voor karakter, terwijl expliciet werd gesteld dat deze documenten met elkaar geïntegreerd zouden worden.

Kortom, het toekomstige ruimtelijke beleid met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als regisseur ontbeert het aan visie en daadkracht om de verrommeling en verstening van het Nederlandse cultuurlandschap op nationaal niveau goed aan te pakken.

De volledige zienswijze die Heemschut en de AWN op de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte hebben opgesteld kunt u hier lezen.

Klik hier om het artikel Adviesraden bezorgd over effect ruimtebeleid kabinet, dat onlangs in het Financieele Dagblad verscheen, te lezen.

Bron: Bond Heemschut

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland