Burger aan zet bij bescherming cultureel erfgoed

Op woensdag 27 juni 2012 wordt om 15:15 uur in het Nutshuis in Den Haag een nieuwe website www.letopjeerfgoed.nl gelanceerd. De introductiehandeling zal worden verricht door mevrouw drs. M. Hammersma, Directeur-generaal van Media en Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De nieuwe website is een initiatief van erfgoedvereniging Bond Heemschut in het kader van het project Modernisering van de Monumentenzorg, dat in 2010 door de Tweede Kamer werd vastgesteld.


let op je erfgoedDe website letopjeerfgoed.nl heeft als doel om burgers bewust te maken dat zij eerder zelf in actie moeten komen bij de bescherming van monumentaal erfgoed. Om cultuurhistorische waarden, zoals beschermde monumenten, in de nieuwe Wet- en regelgeving op een juiste manier te beschermen dienen deze opgenomen te zijn in bestemmingsplannen en structuurvisies. Over de manier waarop dat kan gebeuren hebben enkele gemeenten, waaronder Apeldoorn en Maastricht, de afgelopen periode het voortouw genomen.


Tegelijk is door de wetgever bepaald dat de belangenbehartiging zoveel mogelijk voorafgaand aan een bepaald ontwikkelingsproces plaats vindt. Voordat een besluit is genomen door een overheidslaag moet het belang van cultuurhistorie zijn afgewogen. Om te voorkomen dat belangenpartijen en burgers worden verrast en voor voldongen feiten worden geplaatst is deze website ontwikkeld.


Doelgroep van de site letopjeerfgoed.nl zijn vooral plaatselijke of regionale historische verenigingen, stichtingen, bedrijven en bewoners. Beleidsmedewerker Mathijs Witte van Heemschut: 'Steeds vaker worden we in een te laat stadium geconfronteerd met verzoeken om behoud van waardevol erfgoed. We hebben als vereniging geconstateerd dat burgers zich onvoldoende bewust zijn van het feit dat hun inbreng bij de bescherming van ons culturele erfgoed hard nodig is.'


De nieuwe website legt in heldere taal uit hoe procedures verlopen en waar de burger in zijn eigen omgeving allemaal op moeten letten. Witte: 'de burger zou vanuit een plaatselijke belangenvereniging of wijkraad minimaal heel alert moeten zijn bij de vaststelling van het bestemmingsplan'. Als waardevolle elementen daar niet in staan, sta je bij nieuwe ontwikkelingen straks met lege handen, en heeft bezwaar maken bij een bouwplan totaal geen zin meer.'

Bron: erfgoedstem.nl

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland