Cultuurlandschap

Waterschap Zuiderzeeland heeft in 2015 Landschapsbeheer Flevoland gevraagd om de cultuurhistorische waarden van het watersysteem en de objecten die daar deel van uitmaken te inventariseren voor de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland. Daaruit is een Attentielijst Watererfgoed voortgekomen met 364 objecten. Deze zijn opgenomen op een cultuurhistorische waardenkaart. Na waardering komen objecten in aanmerking voor behoud. Er worden 25 typen objecten onderscheiden, zoals bruggen, duikers, dijken, gemaalcomplexen, sluizen, stuwen, vloeivelden, etcetera. De objecten kunnen in eigendom zijn van Zuiderzeeland of van derden.

(klik op de kaart voor een vergroting; opent in een nieuw tabblad)Attentielijst Watererfgoed

Waardering watererfgoed Flevoland in beheer bij Waterschap Zuiderzeeland

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland