Bodem

De opbouw van de Flevolandse ondergrond zoals onder 'erfgoed/bodem' beschreven, is niet meer overal in de provincie als complete sequentie aanwezig. Zeker de laat-holocene veenlagen uit het Subboreaal en Subatlanticum zijn vrijwel geheel opgeruimd. De atlantische sequentie is daarentegen voor een belangrijk deel bewaard gebleven, met name in het westelijke deel van Flevoland en in de rivierdalen. Ook de vroeg-holocene opeenvolging uit het Preboreaal en het Boreaal is in principe goed bewaard gebleven, maar deze fase wordt gekenmerkt door relatief weinig sedimentatie. Door verschillen in de vorming van het landschap is de tegenwoordige opbouw van de ondergrond in de drie subregio's (Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland) echter niet identiek. Daarom wordt aan de hand van het Steentijdboek Flevoland hier een nadere beschrijving gegeven van de opbouw van de ondergrond in deze subregio's (Peeters (red.) in voorbereiding, hoofdstuk 2 en 6). Voor de verbreiding van de afzettingen en van de potentiële archeologische niveaus, zie onder 'kennisontwikkeling/archeologie'.

In het kader van de realisatie van de Hanzelijn, een spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle, zijn tussen 2005 en 2011 verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd binnen het tracé van de in 2012 voltooide spoorlijn. Ter afsluiting van het project is het Programma Kennisontwikkeling Archeologie Hanzelijn (PKAH) opgezet. Dit programma kent vier thema's:

  1. opsporing, waardering en selectie van afgedekte prehistorische vindplaatsen;
  2. mogelijkheden tot in situ conservering van begraven archeologische landschappen;
  3. synthetiseren van de nieuw opgedane kennis: geactualiseerde bewonings- en landschapsgeschiedenis van Flevoland;
  4. synthetiseren van de nieuw opgedane kennis: het toetsen en actualiseren van bestaande verwachtingsmodellen.

Binnen deze thema's zijn een aantal deelprojecten opgezet. Van een aantal van deze deelprojecten is inmiddels een publicatie verschenen. Aan andere publicaties wordt nog gewerkt. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een wetenschappelijke synthese binnen thema 3. Hierin worden ook dwarsdoorsnedes van de bodemopbouw van de drie Flevolandse polders opgenomen. Deze dwarsdoorsnedes zijn een model van de huidige bodemopbouw in de provincie op basis van wat we nu weten. Zij laten zien wat er in de ondergrond van Flevoland nog rest van de oude landschappen beschreven onder 'erfgoed/bodem'.

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland