Balans en vooruitblik

Erfgoedbeleid speelt zich af op het bestuurlijk niveau van Rijk, provincie en gemeente. De trend in de afgelopen jaren is decentralisatie en deregulering. Taken worden overgedragen van het Rijk en de provincie aan de gemeenten, en de zorg voor het cultuurlandschap, de archeologie en het gebouwd erfgoed zijn meer dan voorheen onderdeel geworden van de ruimtelijke ordening.

Welke ontwikkelingen hebben zich de afgelopen jaren voorgedaan en welke ontwikkelingen worden de komende jaren verwacht?

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland