Beleidseffectiviteit

Wie wil weten hoe de zorg voor erfgoed bij een gemeente georganiseerd is, doet er goed aan de beleidsstukken op dat gebied te onderzoeken. Maar dat niet alleen. In een persoonlijk gesprek met de betrokken ambtenaren kunnen zaken als bestuurlijk draagvlak, motivaties en praktische knelpunten aan de orde komen. Het Steunpunt heeft daarom bij elke Flevolandse gemeente gesprekken gevoerd met ambtenaren die archeologie en/of cultuurhistorie in hun portefeuille hebben. Bij sommige gemeenten betrof dat dezelfde persoon. Doel was om een beeld te krijgen van de Flevolandse erfgoedzorg in de praktijk.

Het Steunpunt is zich ervan bewust dat de gekozen interviewmethode een subjectief aspect in zich heeft. Groot voordeel is echter dat een gesprek met de betrokken ambtenaar de dagelijkse praktijk in een gemeente het beste weergeeft en knelpunten en goedlopende zaken snel naar boven haalt. De gespreksverslagen zijn door de geïnterviewden goedgekeurd.

Gesprekken met ambtenaren van de rijksoverheid en de provincie zijn niet gevoerd omdat, het onderzoek zich vooral richtte op het gemeentelijk beleid. In de gesprekken met de gemeenteambtenaren is overigens wel gevraagd naar de contacten tussen en samenwerking met de verschillende beleidslagen, zodat evengoed een indruk van de praktijk verkregen kan worden. De resultaten van de gesprekken zijn thematisch verwerkt. Op die manier kunnen de gemeenten onderling optimaal vergeleken worden.

De beleidseffectiviteit ten aanzien van het landschap is niet gemeten. Er is de laatste jaren wel beleid geformuleerd op dit terrein, maar op welke wijze het meewegen van het landschappelijke aspect van de cultuurhistorie in structuurvisies en -plannen uitgewerkt heeft in de praktijk kon nog niet worden gemeten.

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland